• V roce 2013 jsem absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze bakalářský obor Ekologická a evoluční biologie.
 • V roce 2015 magisterský obor Civilní nouzové plánování (studijní program Ochrana obyvatelstva) na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.
 • Nyní pokračuji v doktorském studiu v oboru "Civilní nouzová připravenost" na téže fakultě.
 • Výuce a poskytování první pomoci se věnuji od roku 2011, od této doby jsem absolvoval i několik kurzů:
  • akreditovaný kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" (PřF UK, Praha 2012),

  • "První pomoc při aktivitách v přírodě" (PřF UK, Praha 2012),
  • rekvalifikační program "Člen první pomoci - školitel první pomoci" (ZDrSEM, Praha, 2014),
  • cvičení "Rainbow 2014" (cvičení záchranných týmů) v Bechyni pořádané Armádou ČR,
  • odborná praxe u Policie ČR (Dopravní inspektorát územního odboru Tachov, 2014),
  • od roku 2012 jsem členem organizace Záchranáři Žatec, z. s.,
  • od konce roku 2017 jsem hrdým členem jednotky sboru dobrovolných hasičů Tetín,
  • Specializační akreditovaný rekvalifikační kurz - Neodkladná zdravotnická pomoc (HZS ČR, Brno 2018) - odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných,
  • "První psychická pomoc" (HZS ČR, Kladno 2018),
  • "První psychická pomoc II" (HZS ČR, Kamenice 2018).
 • Pravidelně se účastním českých i mezinárodních konferencí zaměřených na urgentní medicínu, výuku první pomoci a ochranu obyvatelstva.
 • Jako lektor se na PřF UK a FBMI ČVUT podílím na výuce několika předmětů zaměřených na poskytování první pomoci a také na výuce akreditovaných kurzů CŽV "Zdravotník zotavovacích akcí" a "Didaktika první pomoci". Výuku PP s týmem zajišťuji i pro žáky/studenty základních a středních škol, pedagogické pracovníky z praxe (např. učitelské sbory) či jiné zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.
 • Od roku 2015 jsem příslušníkem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na pozici operační důstojník (v rámci odborné přípravy absolvovány kurzy - Základní odborná příprava, Operační řízení, Speciální jazyková příprava 112 - anglický jazyk a Takticko-strategické řízení).
 • V akademické sféře se zabývám problematikou emočního prožívání zátěže:
 • bakalářská práce Arachnofobie příčiny strachu z pavouků (2013); 
 • vedené bakalářské práce: 

 • "Postupy krizové intervence u dětí" (2016), 
 • "Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě" (2016);

 • a nyní především zátěžovými faktory plynoucích z výkonu profese u příslušníků Integrovaného záchranného systému:

 • diplomová práce "Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením" (2015),
 • zpracovávaná dizertační práce "Vliv profese vykonávané v rámci Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR na partnerské vztahy",
 • "Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150" (2017) - vedená bakalářská práce, 
 • "Vliv výkonu profese v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150 na kvalitu spánku" (2017) - vedená bakalářská práce.
 • "Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek" (2018) - vedená diplomová práce.
 • Ve volných chvílích se věnuji muzice, sportu a četbě.