Níže naleznete stručný přehled bakalářských, magisterských či závěrečných prací, na kterých se podíleli členové našeho týmu.


2021

"Aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnických záchranářů"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5
 • Autor: Slavomil Jurnečka, DiS.
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:
První pomoc patří mezi dovednosti, které by měl ovládat každý občan ČR, a povinnost ji poskytnout je mimo jiné ukotvena i v trestním zákoníku. Podle provedených výzkumů může zapojení laických zachránců výrazně zvýšit šance na přežití a rekonvalescenci zraněných osob. V teoretické části práce jsou formou rešerše shrnuty základní informace o organizaci výuky první pomoci pro laické zachránce v ČR. Praktická část se zabývá aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnických záchranářů. Hlavním cílem bylo zjistit, jak často dostávají nabídky na zajištění výuky první pomoci pro laiky, jak často je odmítají/realizují, a konkretizovat, jaké jsou hlavní faktory ovlivňující množství zajištěné výuky. Vedlejším cílem bylo zjistit předpoklady a průběh daných výukových aktivit (např. absolvování didaktických kurzů, bližší podrobnosti o prováděných školeních - např. preferované věkové kategorie účastníků). Bylo provedeno dotazníkové šetření a na základě odpovědí respondentů jsme zjistili, že nabídky k výuce první pomoci záchranáři dostávají relativně často a většina respondentů by měla zájem první pomoc pro laiky učit. Jako hlavní faktory pro odmítnutí respondenti uváděli především nedostatek času, saturace problematikou v zaměstnání a malé finanční ohodnocení. Téměř polovina respondentů by uvítala zařazení didaktiky první pomoci v rámci studia. Provedená studie přináší prostřednictvím konkretizace potenciálních limitujících faktorů podněty pro další rozvoj ve směrování vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků, a to např. formou větší podpory jejich zapojení do kurzů pro laické zachránce či zařazení didaktiky první pomoci do vzdělávacích plánů. Vzhledem k nižšímu počtu respondentů by bylo vhodné studii zopakovat na větším vzorku, aby bylo možné výsledky vztáhnout na širší populaci, či případně provést hloubkové rozhovory a doplnit tak poznatky i o kvalitativní charakter.

"Problematika znechucení a jeho vztah k poskytování první pomoci"

 • Bakalářská diplomová práce
 • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Barbora Váňová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

Bakalářská práce se věnuje problematice znechucení a vztahu této emoce k poskytování první pomoci. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rešerši z odborných původních zdrojů na dané téma a propojit známé poznatky o znechucení a poskytování první pomoci. Znechucení je afektivní složkou behaviorálního imunitního systému, který za pomoci percepční a kognitivní složky rozpoznává a vyhodnocuje rizikovost podnětů. Následně znechucení ovlivňuje chování jedince, za účelem vyhnutí se kontaktu s potenciálně infekčním objektem nebo jedincem. Behaviorální imunitní systém a znechucení se pravděpodobně primárně vyvinuly jako obrana před snížením fitness jedince způsobeném nákazou patogenem nebo parazitem. V dalších dimenzích znechucení (sexuální, morální znechucení) je jako rizikový podnět vnímána další osoba. Jednotlivé kapitoly v práci následně shrnují základní informace o fungování behaviorálního imunitního systému, o evolučním významu znechucení, významných modelech dělení znechucení a faktorech, které ovlivňují citlivost a míru prožívání znechucení. Druhá část práce se zaměřuje na informace o první pomoci a faktorech, které pozitivně i negativně ovlivňují ochotu první pomoc poskytnout. Charakteristická reakce znechucení se objevuje v některých faktorech první pomoci a mohla by mít vliv na ochotu a rychlost poskytnutí první pomoci.


2020

"Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR"

  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Adéla Křečková
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: Mgr. Kateřina Nodžáková
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

První pomoc je definovaná jako soubor jednoduchých opatření vedoucí k omezení rozsahu a důsledků ohrožení zdraví či života. Její poskytování by se mělo řídit platnými postupy vydávanými každých pět let Evropskou resuscitační radou (ERC) a jsou uvedeny v tzv. Guidelines. Přestože jsou zde postupy přesně definované, v populaci jsou stále silně zakořeněny některé nesprávné postupy a mýty, jež mohou zásadním způsobem ovlivnit zdraví zraněné osoby, nebo dokonce způsobit její úmrtí. V této diplomové práci jsou tyto nesprávné postupy souhrnně nazvány jako miskoncepce. Cílem této diplomové práce je analyzovat miskoncepce vyskytující se napříč českou běžnou a pedagogickou veřejností, jejich rozšíření a zdroje, odkud pocházejí, a následné srovnání těchto poznatků s výsledky Zvěřinové (2018) získanými od pedagogů českých základních škol a gymnázií. Vedlejším cílem byla analýza výskytu miskoncepcí u respondentů z běžné veřejnosti, kteří během svého života absolvovali nějaký kurz první pomoci, případně jak ovlivňuje rozsah absolvovaného kurzu, nebo období, v jakém kurz absolvovali, jejich znalosti. Též jsme zjišťovali míru proškolení v první pomoci na všech stupních vzdělávání. Výzkum byl proveden pomocí internetového dotazníku, jehož hlavní část tvořilo 10 modelových situací, u kterých respondenti rozhodovali o správnosti navrhovaných řešení. Výzkumný vzorek tvořilo 1046 respondentů, rozdělených do tří kategorií ("pedagogové", "běžná veřejnost" a "zdravotníci"). Většina analýz byla provedena právě na kategoriích "pedagogové" a "běžná veřejnost" a jejich výsledky jsme poté porovnali. Výsledky uvedené v této práci mohou sloužit jako podklady k edukační a odborné činnosti. Díky odhalení nejčastější zdrojů miskoncepcí bude možné se na tyto zdroje dále zaměřit a dle toho uzpůsobit vzdělávání v první pomoci.


"Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Hana Loudová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

Tato bakalářská práce si klade za cíl na základě původních odborných zdrojů vytvořit literární rešerši na dané téma, a tak pomoci informovat veřejnost, zejména pak učitele, o problematice výuky přírodovědných předmětů a první pomoci. Hlavním cílem práce je představit ucelený přehled hlavních aktuálních trendů v přírodovědném vzdělávání a ve výuce první pomoci, přednosti a úskalí jednotlivých metod včetně konkrétních příkladů pro jejich implementaci v daných oblastech. Úvodní kapitola shrnuje historický vývoj přírodovědného vzdělávání pro ukotvení těžiště práce do kontextu. Hlavním obsahem rešerše je představení jednotlivých inovativních výukových metod s jejich přednostmi a úskalími včetně konkrétních příkladů využití ve výuce biologie a přírodopisu na základních a středních školách. Stejný koncept členění pro přehlednost zachovává i kapitola o výuce první pomoci. Závěrečná kapitola se věnuje zhodnocení a porovnání trendů v přírodovědném vzdělávání a výuce první pomoci s tradiční výukou.


"Fyziologické aspekty tonutí"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Petra Peňázová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
 • Abstrakt práce: 

Text práce ke stažení:

Bakalářská práce se věnuje problematice tonutí. Jde o celosvětově velký, lidské zdraví ohrožující problém. V České republice patří dokonce k nejčastějším způsobům úmrtí zachraňující osoby. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rešerši z odborných původních zdrojů na dané téma a pomoci tak informovat širokou veřejnost, zejména pak plavčíky, o problematice tonutí. I profesionálně školené osoby, jako jsou právě plavčíci, musí pravidelně absolvovat záchranářské kurzy zaměřené na tento závažný problém. Kromě rozpoznání tonoucí osoby a její záchrany se tzv. vodní záchranáři učí i mnoha dalším dovednostem. Z hlediska fyziologie je velice důležité, jakým způsobem, v jakém prostředí a za jakých podmínek k události tonutí došlo. Protože je povolání plavčíka fyzicky, a hlavně psychicky velice náročné, práce se také zabývá kapitolami o fyziologii stresu. Stejně jako v mnoha jiných zaměstnáních, kde jsou zaměstnanci v kontaktu s velkým množstvím lidí, působí i zde široké spektrum nejrůznějších stresorů, které mají hlavní podíl na výsledku práce daného záchranáře a ovlivňují jeho celkový stav.


2019


"Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako modelový příklad prosociálního chování"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Andrea Havlová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

Bakalářská práce se věnuje problematice prosociálního chování a altruismu. Cílem prosociálního chování je pomoci druhému jedinci. Altruismus bývá řazen do prosociálního chování a organismus altruistickou pomoc často vykonává na úkor sebe samotného. Význam prosociálního chování je demonstrován na modelovém příkladu poskytování první pomoci. Kapitoly následně shrnují základní informace o laické první pomoci a jejím vlivu na řetězec přežití u postiženého, a to se zaměřením na faktory, které mohou poskytnutí první pomoci ovlivnit. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rešerši z odborných původních zdrojů na dané téma a zejména sestavit ucelený přehled zmíněných faktorů. Chování člověka v daných situacích může ovlivnit mnoho různých fenoménů. Mezi nejčastější patří efekt přihlížejícího, příbuznost či emoční vazba k postiženému, znalost správných postupů první pomoci, míra stresu a věk zachránce. Velmi významným faktorem je především přítomnost nebezpečí, které z evolučního hlediska souvisí i s dimenzí znechucení (disgustu) ve spojitosti se strachem z vlastního zranění či nákazy infekční chorobou a souvisejícím snížením biologického fitness jedince.


2018

"Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice"
  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Bc. Gabriela Zvěřinová
 • Školitel: Mgr. Radim Kuba
 • Konzultant: Mgr. Radka Marta Dvořáková
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

"Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. Evropská resuscitační rada pravidelně vydává tzv. Guidelines - doporučené postupy, kterými by se poskytování a výuka první pomoci měla řídit (aktuální verze je z roku 2015). Přesto však v populaci přetrvávají nesprávné postupy (miskoncepce) pro poskytování první pomoci. Často se jedná o zastaralé postupy, nepřesnosti či přímo mýty a nepravdy, které však mohou v případě použití zásadním způsobem snížit šanci na rekonvalescenci či dokonce ohrozit život postiženého. Učitelé se v praxi setkávají se stavy žáků, které vyžadují adekvátní ošetření či poskytnutí první pomoci. Měli by tedy být proškoleni v aktuálních postupech první pomoci a tvoří tak vhodnou cílovou skupinu pro zaměření tohoto výzkumu. Cílem této diplomové práce bylo popsat rozšíření miskoncepcí v první pomoci u českých pedagogů základních škol a gymnázií a nalézt nejčastější zdroje, které se podílí na šíření těchto informací. Analyzovány byly primárně dvě skupiny pedagogů - učitelé přírodovědných předmětů a učitelé vybraných ostatních předmětů. Prostřednictvím předložených modelových situací (kazuistik) byla zjišťována úroveň znalostí v oblasti první pomoci (rozšíření miskoncepcí) a také kde respondent danou informaci získal."


"Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek"

  • Magisterská diplomová práce
  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Autor: Bc. Pavla Dostálová
 • Školitel: Ing. Roman Říha
 • Abstrakt práce: 

Text práce ke stažení:

"Tématem diplomové práce je analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek. Operátoři jsou pod neustálým tlakem, ať už jde o čas nebo o komunikaci s často vystresovanými lidmi, kteří zažívají neobvyklou zatěžující událost. V takových případech je občas těžké zjistit, co se vlastně stalo a kde se volající nachází. Mnohdy se operátoři setkávají i se zneužitím tísňových čísel, kdy se nejedná o reálnou mimořádnou událost. V této práci jsme se snažili zachytit všechny tyto aspekty, které jsou pro operátora emočně a psychicky náročné a přinést ucelený náhled na danou problematiku. V teoretické části naší práce jsme se zaměřili na definování základních pojmů, které jsou spojené s tématem diplomové práce. Blíže jsme se věnovali problematice stresu, a to především tomu pracovnímu stresu a stresu, který postihuje operátory tísňových linek a volající. Následně jsme nastínili fungování tísňových linek a druhy hovorů, se kterými se operátor často setkává. V závěru teoretické části jsme se zaměřili na fungování operačních středisek u Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. V praktické části jsme pomocí dotazníkového šetření analyzovali míru emoční a psychické zátěže, nejčastěji se vyskytující stresory, které ovlivňují operátory tísňových linek a důsledky působení stresu. Dotazníkové šetření je složeno ze série standardizovaných a nestandardizovaných dotazníků. Nestandardizované dotazníky vznikaly na základě hloubkových rozhovorů se zástupci základních složek IZS. Získané výsledky jsme následně komparovali v rámci jednotlivých složek. Podle získaných výsledků byla sestavena SWOT analýza, ve které byly vymezeny rizikové faktory. Na závěr jsme stanovili návrhy opatření ke snížení těchto rizikových faktorů a definovali možná doporučení pro praxi."


2017


"Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Autor: Dominika Schejbalová
 • Školitel: Ing. Roman Říha
 • Konzultant: Mgr. Radim Kuba, Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

"Tato bakalářská práce se věnuje problematice úrovně stresové zátěže, která působí na pracovníky ve službě Hasičského záchranného sboru České republiky zaměstnané na pozici operátorů linky tísňového volání 112 a 150. Vzhledem k tématu práce jsou v její teoretické části představeny základní informace o Hasičském záchranném sboru České republiky a o fungování jeho operačních středisek. Dále práce poskytuje souhrnné informace o telefonním centru tísňového volání 112, jeho historii a principy fungování. V práci jsou čtenářům přiblíženy pojmy související se stresem na pracovišti, důsledky které dlouhodobé působení stresu může na člověku zanechat a možnosti, jak stres zvládat a vyrovnávat se s ním. Empirická část práce je vytvořena kombinovaným vyhodnocením dat získaných prostřednictvím použití dotazníku a měření hodnot tepové frekvence hrudním pásem."


"Vliv výkonu profese v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150 na kvalitu spánku"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Autor: Tereza Fliegerová
 • Školitel: Ing. Roman Říha
 • Konzultant: Mgr. Radim Kuba, Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

"Tato bakalářská práce se zabývá vlivem stresu při výkonu zaměstnání na spánek operátorů tísňových linek 150 a 112. V teoretické části je podrobně rozebrán stres, jeho druhy, projevy a následky. Dále je zde popsán spánek, jeho fáze, poruchy spánku a okolnosti, které mohou mít na správný spánek vliv. V neposlední řadě je v teoretické části popsána práce operátora tísňové linky, jsou zde zmíněna specifika směnného provozu a specifika práce na operačním a informačním středisku. Dále je zde popsán pro lepší pochopení náročnosti práce operátora Středočeský kraj, protože se jedná o největší kraj v České republice a také protože je práce zaměřena na konkrétní pracoviště operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. V praktické části je proveden průzkum pomocí speciálního měřícího náramku Garmin a doplňkově také pomocí dotazníků. Cílem praktické části je porovnat subjektivní a objektivní hodnocení spánku jednotlivých operátorů podle různých kritérií a také zjištění, jaké jsou pro ně největší stresové zátěže, které mají vliv na spánek."


2016


"Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Autor: Kamila Michalíková
 • Školitel: Ing. Roman Říha
 • Konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

"Tato bakalářská práce se zabývá dopravními nehodami, jejich vlivem na psychiku jedince a následnou psychologickou pomocí členům zasahujících jednotek, tj. policistům, záchranářům či hasičům. Zvláštní pozornost je věnována stresu a všem jeho aspektům a psychologické pomoci poskytované v rámci integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je stres, emoce, krize a dále se věnuje emočnímu prožívání jedince při a po dopravní nehodě a metodám vyrovnávání se s negativními pocity. Zároveň obsahuje základní informace o krizové intervenci pro zasažené i zasahující u dopravních nehod. Cílem empirické části je pomocí nestandardizovaného dotazníku zjistit, jak dopravní nehody působí na psychiku pomáhajících členů integrovaného záchranného systému. Vymezuje předem vytvořené základní otázky týkající se dané problematiky, definuje cíle práce a obsahuje informace o metodice provedeného výzkumu."


"Postupy krizové intervence u dětí"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Autor: Pavla Dostálová
 • Školitel: Ing. Roman Říha
 • Abstrakt práce:

Text práce ke stažení:

"Bakalářská práce se zabývá poskytováním dětské krizové intervence při krizových situacích. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z ochrany obyvatelstva a emocí jedinců zasažených krizovou situací, je nastíněna problematika krize, psychosociální pomoci a postupy následné krizové intervence. Dále se zaměřujeme na rozdíly v poskytování krizové intervence dětem a dospělým. Součástí práce je také uvedení programů dětské pomoci u složek integrovaného záchranného systému. V praktické části jsou zpracovány výsledky získané analýzou vybraných kazuistik ze zahraničí a z České republiky, při kterých byla poskytnuta krizová intervence dětem. Získaná data jsou dále zpracována ve formě tabulek. Na základě poskytované krizové intervence je provedeno porovnání se zahraniční literaturou. V závěru jsou na podkladě komparace vybraných mimořádných událostí formulována doporučení pro praxi."


"Připravenost budoucích učitelů 1. stupně ZŠ poskytnout první pomoc žákům v život ohrožujících stavech"

  • Magisterská diplomová práce
  • Pedagogická fakulta, UK
 • Autor: Jitka Kutmonová
 • Školitel: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
  • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:

"Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku připravenosti budoucích učitelů základních škol v poskytování první pomoci žákům v život ohrožujících stavech. V úvodu je popsána motivace, která vedla ke zpracování tématiky a následují cíle stanovené pro tuto práci. Teoretická část se věnuje definování první pomoci, začlenění tématu do školských dokumentů a programů, dále stručně specifikům žáka mladšího školního věku z pohledu poskytování první pomoci, podrobně popisuje jak kontaktovat záchrannou službu a věnuje se prevenci. Podrobně popisuje univerzální postup poskytování první pomoci ve třech krocích a doplňuje je o poznatky z praxe se žáky mladšího školního věku. Praktická část se zabývá připraveností budoucích učitelů v oblasti poskytování první pomoci v život ohrožujících stavech, ověřované na základě dotazníkového šetření. Dále analyzuje, zda dokážou budoucí učitelé správně reagovat v situacích ohrožujících život žáků. V závěru se nachází stručné zhodnocení dosaženého cíle."


2015


  "Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat

  • Závěrečná práce CŽV
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Mgr. Radim Kuba
 • Školitel: Mgr. Radka Marta Dvořáková
 • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:

"Závěrečná práce se zabývá problematikou výuky první pomoci. Hlavním cílem je vytvořit metodickou příručku, která by představovala studijní a výukovou oporu pro pedagogy základních a středních škol. Zatímco pro výuku akutních, život ohrožujících stavů (resuscitace, přístup k člověku v bezvědomí, zástava masivního krvácení) existuje již větší množství literatury či přímo příprav na vyučování, u pokročilejších témat tomu tak není. Přesto právě témata jako alergie či lehčí úrazy jsou něčím, s čím se žáci běžně setkávají. Metodická příručka pro výuku nadstandardních témat představuje především shrnutí nejdůležitějších informací v tomto ohledu. Bylo by vhodné vytvořit více podobných materiálů, které by pedagogové v různých stupních vzdělávání měli k dispozici a jich využít např. jako podkladu pro zvídavé dotazy žáků."


"PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ TYPU CBRN

  • Publikováno na základě magisterské diplomové práce
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
  • Autoři: PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. a Ing. Roman Říha
  • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:

"Pochopení psychologických aspektů mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením (CBRN) je zcela zásadní pro jejich cílené a úspěšné zvládání. Zasažené osoby, zasahující personál, ale i ostatní veřejnost, mají v tomto kontextu specifické psychosociální potřeby, které je nutné naplnit, aby byla událost dobře zvládnuta a její následné dopady byly sníženy. Předpokladem zvládání takto náročných mimořádných událostí je kvalitní krizová připravenost, která zahrnuje také povědomí o specifických podpůrných a zátěžových faktorech, které působí jak na straně záchranářů, tak zachraňovaných osob. Cílem publikace je zvýšit povědomí ohledně psychologických aspektů CBRN incidentů a shrnout doporučení pro praxi. Text je rozdělen na část empirickou, která zahrnuje teorii a dosavadní zkušenosti z praxe a na část vlastního smíšeného výzkumu. Publikace vychází z původního výzkumu a hledá odpovědi na konkrétní otázky týkající se prožívání účastníků CBRN incidentu se zvláštním důrazem na identifikaci protektivních a zátěžových faktorů. Data získaná výzkumem byla konfrontována vzájemně i se zjištěními z odborné literatury. Publikace je určena k přípravě složek IZS, pracovníků krizového řízení a studentů souvisejících oborů."


2014


"Příprava a realizace praktického cvičení na téma první pomoc na ZŠ a SŠ"

  • Závěrečná práce CŽV
  • Přírodovědecká fakulta, UK
 • Autor: Mgr. Klára Melounová
 • Školitel: Mgr. Michaela Havlová
  • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:

"Tato závěrečná práce zpracovává nejnovější poznatky o poskytování laické první pomoci a vhodné metody použitelné pro efektivní výuku první pomoci na základních a středních školách. Během podrobně připraveného praktického cvičení žáci získají nejen znalosti o poskytování první pomoci, ale také potřebné dovednosti. Míra těchto znalostí a dovedností je právě takového rozsahu, aby v reálných situacích bylo poskytování první pomoci snadno použitelné, efektivní, přesto jednoduché. Velký důraz je kladen na názorné předvedení adekvátních postupů poskytování první pomoci a také na vlastní nácvik správného řešení nahraných situací, kde jsou daná zranění namaskovaná. Celá výuka je inspirována čínským příslovím: "Slyším a zapomínám, vidím a pamatuji, dělám a rozumím." Účinnost a vhodnost této prakticky zaměřené výuky byla ověřena ve třídách základní a střední školy."


"Výuka první pomoci a její efektivita - kvantitativní výzkum"

  • Magisterská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
  • Autor: Bc. Helena Slánská
  • Školitel: Mgr. Michaela Havlová
  • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:
  • univerzitní depozitář

"Diplomová práce se zabývá problematikou První pomoci. Hlavním cílem této práce je: Porovnat úroveň znalostí studentů před a po absolvování vysokoškolského kurzu "První pomoc ve škole" na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a tím zhodnotit efektivitu výuky tohoto cyklu.
Hlavní cíl vyvolá řadu dílčích cílů, na které je potřeba hledat odpověď:

  1. Je první pomoc v odborné literatuře jednotě definována?
  2. Jak je začleněna výuka první pomoci do kurikula a mimoškolního vzdělávacího systému?
  3. Které kroky je potřeba učinit k realizaci kvantitativního výzkumu?
  4. Jakým způsobem je možné zpracovat sebraná data v kvantitativním výzkumu?
  5. Která témata jsou pro studenty problematická ve výuce "První pomoci ve škole" na základě provedeného výzkumu?

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvod - tedy první kapitola, shrnuje, o čem práce pojednává. Druhá kapitola se zabývá definicí první pomoci, výukou první pomoci na školách a obecně výzkumu v této oblasti. Třetí kapitola se věnuje realizaci kvantitativního výzkumu a definicí hypotéz. Čtvrtá kapitola shrnuje výsledky získané na základě výzkumu. Poslední kapitola - pátá, je zaměřená na diskuzi. Jsou zde diskutovány jednotlivé hypotézy, které byly pro výzkum stanoveny. Výsledky jsou srovnány se zahraniční literaturou."


2013


"Výuka laické první pomoci, se zaměřením na výuku v České republice, Spojených státech amerických a Velké Británii"

  • Bakalářská diplomová práce
  • Přírodovědecká fakulta, UK
  • Autor: Bc. Alžběta Šejbová (Bukáčková)
  • Školitel: Mgr. Michaela Havlová
  • Abstrakt práce:
 • Text práce ke stažení:
  • univerzitní depozitář

"Bakalářská práce pojednává o různých způsobech výuky první pomoci ve třech státech v České Republice, Spojených státech a Velké Británii. Zaměřuji se na místa, kde se můţeme první pomoci učit, a srovnávám, v jakém mnoţství nám jsou informace poskytnuty. Nejvíce se věnuji výuce ve školách a to z několika pohledů- dle kurikulárních dokumentů, učebnic, výzkumů a projektů v těchto státech. Věnuji se také způsobům, které se v jednotlivých zemích k výuce pouţívají, a snaţím se najít ideální řešení pro výuku první pomoci v českých školách a na přírodovědecké fakultě."