Výzkum

V diplomové práci jsem se zabývala tzv. miskoncepcemi (nesprávnými postupy) v první pomoci. V minulosti byly vyučovány různé postupy, nicméně, stejně jako jiné obory, i první pomoc se vyvíjí a každých 5 let jsou Evropskou resuscitační radou vydávány tzv. Guidelines, které určují a definují aktuální správné postupy, které by měly být používány. Bohužel jsou v české populaci stále pevně ukotveny některé zastaralé postupy, jejichž využívání může zásadně snížit šance na rekonvalescenci či dokonce ohrozit život zraněné osoby.

Jelikož jsem studovala učitelský obor, rozhodla jsem se zkoumat znalosti první pomoci u učitelů základních škol a gymnázií. Učitelé sami mohou ve svých předmětech první pomoc vyučovat, v horších případech ji potřebují i využít, když se některý z žáků zraní. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, které miskoncepce se mezi učiteli vyskytují a z jakých zdrojů pocházejí. Informace od učitelů byly získávány prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření, přičemž hlavní částí byly modelové situace, u nichž byli respondenti požádáni, aby se rozhodli, zda je uvedené/navržené řešení situace správné či špatné. V navazujících otázkách jsme zjišťovali, z jakého zdroje danou informaci mají.

Dotazník vyplnilo více než 3 000 českých pedagogických pracovníků a získaná data poskytla velmi zajímavé výsledky. Diplomovou práci jsem úspěšně obhájila v září 2018. Kompletní text diplomové práce je ke stažení v záložce "Materiály - Výzkum a vedené práce" (https://www.prvnipomocprfuk.eu/odborne-prace/).

Na můj výzkum bude navazovat diplomová práce Adély Křečkové (také z týmu První pomoc na PřF UK), která se bude zabývat miskoncepcemi u běžné české populace.