Na PřF UK se pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie rovněž věnuji problematice urgentního lékařství a výuky první pomoci. Zabývám se např. emočním prožíváním jedince při poskytování první pomoci či faktory, které ovlivňují snahu pomoci postiženým osobám, a nyní především zátěžovými faktory plynoucích z výkonu profese u příslušníků Integrovaného záchranného systému.

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývám širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeším tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické či morfologické rysy člověka.

Projekt je svým charakterem výrazně interdisciplinární, propojující široké spektrum znalostí z přírodovědných i humanitních oborů. V rámci své práce tedy propojuji poznatky z biologie, etologie, psychologie, dětské psychologie, ale i demografie či sociologie. Publikace a další výstupy z projektu mohou poskytnout kvalitní vědecké podklady, které by mohly být využity odborníky pro praktické aplikace (psychologie, manželská a párová terapie, problematika rodičovství).

Klíčová slova/ Key words:

Sourozenecké konstelace, teorie pořadí narození, morální dilemata, etologie člověka, psychologie, evoluční biologie (www), toxoplasma gondii (www), první pomoc

Členství v organizacích a společnostech

 • únor 2016 - dosud - International Society for Human Ethology (ISHE)
 • leden 2016 - dosud - European Human Behaviour & Evolution Association (EHBEA)
 • listopad 2015 - dosud - Česká a Slovenská etologická společnost (ČSEtS)
 • březen 2015 - dosud - Česká resuscitační rada (ČRR)
 • listopad 2013 - dosud - Záchranáři Žatec, z. s.
 • listopad 2007 - dosud - Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze (SPKS)

Dosažené vzdělání:

2005-2009 Gymnázium Žďár nad Sázavou

 • všeobecné gymnázium, třída s rozšířenou výukou německého jazyka
 • zakončeno maturitní zkouškou, absolvoval s vyznamenáním

2009-2012 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • bakalářské studium (program: Biologie, obor: Biologie)
 • bakalářská práce: "Sourozenecké konstelace a jejich vliv na osobnost člověka"
 • vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
 • zakončeno státní závěrečnou zkouškou

2012-2015 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • magisterské studium (program Biologie, obor Teoretická a evoluční biologie)
 • diplomová práce: "Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců"
 • vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
 • zakončeno státní závěrečnou zkouškou

2012-2015 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti
 • (učitelství biologie pro střední školy)
 • závěrečná práce: "Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat"
 • vedoucí závěrečné práce: Mgr. Radka Marta Dvořáková

2015 - dosud Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • doktorské studium (obor Teoretická a evoluční biologie) v rámci programu "Ph.D. STARS"
 • disertační práce: Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka
 • vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Doplňkové vzdělání

od 2018 - Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (PKI) (96 h, akreditováno MPSV), REMEDIUM Praha o.p.s.

2018 - Práce s traumatizovaným klientem (48 h, akreditováno MPSV), REMEDIUM Praha o.p.s.

2018 - Základy práce s dítětem v krizi (16 h, akreditováno MPSV), REMEDIUM Praha o.p.s.

2017 - Účast na kurzu "Rescue Camp 2017" (dvoudenní kurz), AZ-Medica Educa, s.r.o., Pracov

2017 - Specifika krizové intervence u člověka se sebevražednými tendencemi (jednodenní kurz, akreditováno MPSV), Centrum vzdělávání Fokus, Praha

2017 - Základní krizová intervence (56 h), REMEDIUM Praha o.p.s.

2017 - Psychologická první pomoc pro laiky, lektor: Petr Kaňka, Praha

2016 - Účast na cvičení Rescue Marathon VII (pořádáno Českým červeným křížem)

2016 - První pomoc pro odlehlá místa (First Aid Emergence Remote Distance) - certifikovaný kurz, SHOCK, s.r.o. ve spolupráci s FN Brno, Praha

2013 - Člen první pomoci - školitel první pomoci - rekvalifikační program, ZDrSEM, Praha

2013 - Zdravotník zotavovacích akcí - rekvalifikační program, ZDrSEM, Praha

2012 - První pomoc při aktivitách v přírodě - kurz první pomoci, PřF UK, Praha

2012 - Zdravotník zotavovacích akcí - rekvalifikační program, PřF UK, Praha

2011 - Kurz první pomoci - Základní norma zdravotnických znalostí, Záchranáři Žatec, o. s., Praha

2009 - Vzdělávací kurz "Energie pro jihočeský venkov", CASTECH, Nové Hrady

2008 - Jazykový kurz německého jazyka, Bärnkopf, Rakousko

2008 - Vzdělávací kurz "Energie pro jihočeský venkov", Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

2007 - Jazykový kurz německého jazyka, Bärnkopf, Rakousko