cs

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(a souhlas se zpracováním osobních údajů)


Správce osobních údajů:

 • Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen "Správce")

Rozsah osobních údajů, zpracovávaných Správcem:

 • Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, telefon, e-mail, adresa trvalého/přechodného bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, informace o dosaženém vzdělání účastníka kurzu, který se koná ve vybraném termínu (dále "Kurz")

Právní důvody zpracování osobních údajů:

 • Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, telefon, e-mail, adresa trvalého/přechodného bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, informace o dosaženém vzdělání účastníka  pro účely vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Plnění právních povinností Správce, spojených se zajištěním Kurzu

Účel zpracování osobních údajů:

 • Evidence účastníků Kurzu, zajištění adekvátní péče o zdravotní stav účastníků, ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů, udělení osvědčení o absolvování kurzu, nabídky kurzů navazujících a doplňujících

Doba uchování osobních údajů:

 • Po dobu 30 let od udělení souhlasu

Prohlášení Správce osobních údajů:

 • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s tímto účelem. Zaměstnanci správce nebo jiné osoby (další zpracovatelé), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo sjednaných prací.

Máte právo:

 • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o osobě účastníka Kurzu zpracovávány,
 • požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
 • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
 • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,
 • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte prosím kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) dostupného na e-mailové adrese: gdpr@cuni.cz.

SOUHLAS S FOTOGRAFOVÁNÍM

Během kurzu se nám občas se nám povede pořídit fotografií, které si následně budete moci stáhnout z našeho facebookového profilu. Fotografie slouží jako vzpomínka na kurz, vyjímečně je vy využíváme pro propagační účely našich aktivit. Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že vám nevadí být na fotografiích. Pokud by někomu z Vás skutečně vadilo být na těchto fotografiích, tak nám to, prosím, dejte dopředu vědět.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji tímto svobodný a informovaný souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů, zpracovávaných za účelem dokumentace a propagace aktivit skupiny První pomoc na PřF UK v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.