cs

Komplexní krizová komunikace

"Leták KKK 2023-02-05"
"Leták KKK 2023-02-05"

Jedná se o kurz zaměřující se na komunikaci v krizových situacích v rozsahu 40/56 h.

Účastníci si osvojí techniky tzv. "krizové intervence" (psychologické první pomoci). Seznámí se s obecným postupem a terminologií krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi.

Kurz je možné absolvovat jako součást programu celoživotního vzdělávání - CŽV PřF UK (určen zpravidla pro "nepedagogickou veřejnost") nebo v rámci DVPP jako akreditovaný kurz MŠMT č. MSMT- 21896/2021-4-775 (určeno pro pedagogické pracovníky splňující níže uvedené vstupní předpoklady). Obsah kurzu i cena je v obou případech stejná, kurzy se liší pouze typem výstupního certifikátu, účastníci akreditované verze mají některé lekce dobrovolné). Upřesnění zvoleného kurzu účastníci vyplní v přihlášce.

O co se jedná?

 • Pravidelný kurz probíhající v letním semestru každou středu večer. Kurz je určený všem, kteří se chtějí naučit základy krizové intervence.
 • Kurz je vyučován s využitím metod zážitkové pedagogiky - kombinuje tedy teoretické přednášky, diskuse a praktické nácviky a simulace, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Pro absolventy těchto našich kurzů (stačí absolvovat jeden z nich):
 • a) Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
 • b) Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ)
 • c) Předmět "První pomoc ve škole" (MB180C25 či MB180C25T)
 • Pro ty, kteří by se chtěli naučit základy krizové intervence - ať už pro vyžití v běžném životě či v rámci zaměstnání (včetně školství, kde o krizové situace není nouze).

 • Verze akreditovaná MŠMT je určená pro zájemce, kteří splňují tyto vstupní požadavky: pedagičtí pracovníci
 • Ostatní zájemci získají osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání PřF UK

Co se naučíte?

 • Účastníci kurzu si osvojí techniky tzv. "krizové intervence" - získají základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v těchto technikách. Uvedené postupy lze využít jak v běžném pedagogickém prostředí, tak v krizových situacích, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě.
 • V první části kurzu budou studenti seznámeni s obecným postupem a terminologií poskytování krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).
 • V dalších částech kurzu budou tyto postupy prakticky procvičovány a aplikovány na konkrétních tématech krizových situací. Obecné postupy v nich budou obohaceny o specifika, která dané situace vyžadují. Kurz pokrývá široké spektrum témat - např.: vývojové a tranzitorní krize, akutní stresová reakce, traumatické a posttraumatické stavy, práce s dětmi v krizi, závislosti a psychopatologie, týrání a zneužívání (včetně domácího násilí), smrt, umírání a sebevražedná problematika.

 • Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. První kontakt a řešení těchto situací by tedy měli zvládat všichni pedagogové, a to obzvláště, pokud se jedná třídní učitele.

 • Součástí kurzu jsou i témata psychohygieny, význam prevence, přehled možných návazných služeb - tzv. "síť" (krizová centra, krizové linky, občanské poradny a další zařízení) jakož i možnosti řešení např. ve školním prostředí (např. spolupráce s metodiky prevence, třídními učiteli, školními psychology). Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku účastníků.

Podrobný sylabus kurzu v letním semestru 2022-23

 • kurz poběží v termínu 15.2. - 17.5.2023 - středa 16:30-19:30, učebna B2P, Viničná 7, Praha
 • celkem se bude jednat o 14 lekcí
 • součástí verze kurzu s akreditací MŠMT nejsou lekce 5, 6, 7, 9 - pro účastníky akreditované verze je účast na těchto lekcích dobrovolná, avšak velmi vítaná (akreditovaný kurz má oficiální rozsah 40 hodin, verze v režimu CŽV má 56 hodin)
 • předběžný sylabus a rozpis jednotlivých lekcí:

1) Úvod do kurzu & úvod do krizové komunikace - Radim Kuba (15. 2. 2023)

Úvod do kurzu, seznámení s organizací výuky. Obecný úvod do krizové problematiky (krize jako "srážka s překážkou"). Základní charakteristika a význam krizí a vyrovnávacích strategií. Průběh krizí a jejich typologie (krize situační, tranzitorní, vývojové apod.). Hlavní techniky využívané při poskytování krizové intervence - aktivní naslouchání, technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace.

2) Tranzitorní a vývojové krize, psychohygiena - Radim Kuba (22. 2. 2023)

Pokročilejší techniky z krizové intervence (zakázka, skrytá zakázka, ocenění klienta, katastrofický scénář, závěr intervence - plán, shrnutí, edukace apod.). Krize z očekávaných životních změn ‒ definice, význam a charakteristika tranzitorních a vývojových krizí (krizové situace spojené s předškolním a školním věkem, dospíváním, dospělostí, seniorským věkem). Duševní hygiena, základní způsoby, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům. Tipy a triky z praxe.

3) Trauma I: Šokové trauma ‒ akutní stresová reakce - Radim Kuba (1. 3. 2023)

Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru ‒ trauma, stres, akutní reakce na stres. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Význam zarámování a sycení potřeb. Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi.

4) Trauma II: Hromadná neštěstí, vývojové trauma, posttrauma, mezigenerační přenos traumatu - Radim Kuba (8. 3. 2023)

Odlišnosti hromadného zasažení krizovou situací a individuálního neštěstí. Přesah do organizace záchranných akcí a význam psychologické první pomoci. Faktory ovlivňující sílu projevu a následků traumatických situací. Vývojové trauma a význam citové vazby (teorie attachmentu). Fáze rozvoje traumatu, rozvoj posttraumatické stresové reakce a možnosti jejího rozeznání. Mezigenerační přenos traumatu.

5) Speciální témata v KI I: Výrazné osobnostní rysy klienta, agrese, psychopatologie - Radim Kuba (15. 3. 2023)

Práce s člověkem v krizi s ohledem na jeho projevy a výrazné osobnostní rysy (práce s agresí, s klientem vzbuzujícím silné emoce apod.). Příklady hlavních duševních obtíží - úzkosti, deprese apod.

6) Speciální témata v KI II: Problematika závislostí - Radim Kuba (22. 3. 2023)

Krize v kontextu psychopatologie - závislosti (osoby závislé, osoby blízké závislému). Fáze závislosti (experimentování, problémové užívání, rozvinutá závislost, v léčbě, doléčování, abstinence, případný relaps), psychické změny u člověka.

7) Speciální témata v KI III: Týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování - Denisa Průšová + Radim Kuba (29. 3. 2023)

Problematika týraných a zneužívaných lidí (včetně tzv. domácího násilí a možnosti práce a pomoci zasaženým osobám). Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování - rozeznání a techniky práce s žáky/dospělými.

8) Problematika smrti a umírání - Radim Kuba (5. 4. 2023)

Krize spojené se ztrátou, smrtí a umíráním. Pojetí smrti, představy o smrti. Smrt jako nedílná součást života a význam rituálů (pohřeb, truchlení). Fáze umírání (reakce šoku a fáze popření, fáze zlosti a hněvu, fáze smlouvání, fáze deprese, fáze smíření/rezignace).

9) Sebevražedná tematika - Radim Kuba (12. 4. 2023)

Sebevražedná tematika - postoj k sebevrahům, předsudky a mýty o sebevraždách. Očekávání od smrti - impulzivnost sebevražd, bilanční sebevraždy. Ringelův presuicidální syndrom, rizikové faktory. Techniky práce s člověkem se sebevražednými myšlenkami - pojmenování sebevraždy, kompetence klienta a interventa, dohoda o odložení suicidia a plán.

10) Specifika práce s dětmi v krizi - Radim Kuba (19. 4. 2023)

Odlišnosti poskytování krizové intervence u dětí a dospělých. Význam "normálu" pro děti po krizové situaci, další potřeby dětí a jejich sycení. Vějíř možností vs. vlastní návrhy. Význam her a dalších aktivit vs. popisy emocí.

11) Prevence a krizová problematika ve školním prostředí, možnosti odborné pomoci a vzdělávání, právní aspekty - Radim Kuba (26. 4. 2023)

Význam a charakteristika prevence (třídnické hodiny a další formy). Řešení krizových situací ve školním prostředí a spolupráce s odborníky v místě (školní psycholog, preventisté). Historie krizových služeb v ČR, síť odborných pracovišť, kam se lze obrátit - specializovaná odborná pracoviště (nejznámější příklady krizových služeb včetně krizových linek). Chytáky, vyprošťováky a etická dilemata v krizové komunikaci. Právní aspekty práce. Možnosti dalšího vzdělávání. Základy právních norem - ohlašovací povinnost, trestní oznámení apod.

12) Řešení modelových situací I - Radim Kuba (3. 5. 2023)
13) Řešení modelových situací II - Radim Kuba (10. 5. 2023)
14) Řešení modelových situací III - Radim Kuba (17. 5. 2023)

Cena: 3.800 Kč

 • V ceně jsou výukové prezentace v elektronické podobě.

 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava. Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • zúčastní se první lekce kurzu v plném rozsahu
 • aktivní docházka, max. 3 absence rozložené takto:
 • během výukových lekcí (lekce 1-11) lze vyčerpat maximálně 2 absence (účastníci akreditovaného programu mohou kromě dobrovolných lekcí mít pouze 1 absenci)
 • během závěrečných lekcí s modelovými situacemi (lekce 12-14) lze vyčerpat maximálně 1 absenci
 • písemné zpracování dosaženého osobního pokroku - sebereflexe - v rozsahu minimálně 3 normostran (přesné pokyny budou zaslány účastníkům na začátku kurzu)
 • vyřešení 1 modelové situace v rámci zápočtových lekcí

Termíny, místo a přihlášky

 • 15. 2. - 17. 5. 2023 (výuka středa 16:30-19:30, učebna B2P, Viničná 7, Praha)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.
 • V případě, že aktuální hygienická pravidla a nařízení nebudou umožňovat prezenční průběh praktických výuk daného typu, bude výuka probíhat sychnronní distanční formou ("Google Meet" v čase výuky). Vzhledem k obsahu kurzu prosím, aby si účastníci pro případ distanční formy předem zajistili vhodné vybavení - funkční webkameru a mikrofon, které jsou nezbytné pro nácvik komunikačních technik.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Odborný lektor kurzu: Mgr. Radim Kuba


Už se na Vás moc těšíme! :-)