cs

Náš výzkumný tým

Věnujeme se výzkumu v problematice první pomoci, ale i pedagogice, didaktice biologie i první pomoci, tématům z primární prevence atd. A kdo všechno u nás bádá a jakému se věnuje výzkumu?

Aktuální členové

Valeryia Adaladava

Bakalářský student

Kulturní odlišnosti žáků z východní Evropy v prožívání emocí

Bc. Natálie Danešová

Student CŽV

Téma práce: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u žáků ZŠ

Bc. Barbara Havlíková

Bakalářský student (absolvent)

Faktory ovlivňující přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci

Magisterský student

Téma práce: Problémy ve výuce první pomoci z pohledu českých pedagogů

Bc. Denisa Chocholová

Student CŽV

Téma práce: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u žáků SŠ

Bc. Petra Janečková

Magisterský student

Téma: Návrh komplexního výukového programu první pomoci pro základní školy (pracovní název)

Anežka Králová

Bakalářský student

Téma: První pomoc u hub a jejich zařazení do výuky přírodopisu (pracovní název)

Kateřina Kročáková

Bakalářský student

Téma: Nebezpečná zvířata v české přírodě a první pomoc v případě zranění

Natálie Kučerová

Bakalářský student

Téma: Postoje, znalosti a dovednosti žáků v první pomoci (pracovní název)

Bc. Anna Stojka (Hercíková)

Magisterský student

Téma práce: (Trans)genderová problematika ve školách – postoje a znalosti českých učitelů

Bc. Anežka Škvařilová

Magisterský student

Téma: Rizikové chování pedagogů a jejich percepce ze strany žáků (pracovní název)

Gabriela Šrámková

Bakalářský student

Téma: Poruchy příjmu potravy a zařazení tématu do výuky přírodopisu

Lucie Tichá

Bakalářský student (absolvent)

Téma práce: Stresové faktory učitelů a možnosti jejich zvládání (obhájeno 2023)

Magisterský student
Téma práce: Stresové faktory učitelů a možnosti jejich zvládání

Bc. Barbora Váňová

Bakalářský student (absolvent)

Téma práce: Problematika znechucení a jeho vztah k poskytování první pomoci (obhájeno 2021)

Magisterský student

Téma práce: Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení

Absolventi

(absolventi, kteří zůstávají aktivní ve výzkumném týmu na dalších projektech jsou uvedeni výše mezi aktivními členy)

Bc. Andrea Havlová

Bakalářský student (absolvent)

Téma: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako příklad prosociálního chování (obhájeno 2019)

Bc. Petra Peňázová

Bakalářský student (absolvent)

Téma práce: Fyziologické aspekty tonutí (obhájeno 2020)

Bc. Hana Loudová

Bakalářský student (absolvent)

Téma práce: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc (obhájeno 2020)

Andrea Macháčková

Bakalářský student (absolvent)

Téma práce: Šikana pedagogů ze strany žáků a možnosti řešení (obhájeno 2023)

Mgr. Adéla Křečková

Magisterský student (absolvent)

Téma práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR (obhájeno 2020)

Mgr. Lucie Drtinová

Student CŽV (absolvent)

Téma: První pomoc v učebnicích přírodopisu a biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (obhájeno 2021)

Bc. Pavlína Šámalová

Student CŽV (absolvent)

Téma práce: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí (obhájeno 2021)

Bc. Slavomil Jurnečka

Bakalářský student (absolvent)

Téma práce: Aspekty výuky laické první pomoci z pohledu zdravotnického záchranáře (obhájeno 2021)

Václav Tichý

Student CŽV (absolvent)

Téma práce: "Postoje pedagogů k prvkům distanční výuky na 2. stupni ZŠ" (obhájeno 2023)