cs

Materiály - publikace

PRVNÍ POMOC:
METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO VÝUKU I + II

O co se jedná?

 • Jedná se o dvoudílnou ucelenou příručku shrnující základní i rozšiřující informace týkající se poskytování první pomoci, ale především také její výuky. Příručka obsahuje didaktické materiály a poznámky k tomu, jak vyučovat první pomoc pro laické zachránce, a to zejména zážitkovou pedagogikou.


 • První díl příručky se věnuje tzv. základním tématům z první pomoci (např. bezpečnost, kontrola vědomí a dýchání, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale obsahuje i témata rozšiřující (např. dušení, bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda). Z  pedagogicko-didaktické problematiky pak zahrnuje informace o tom, jak např. první pomoc zařadit do výuky ve škole, jaké jsou aktuální trendy ve výuce laické první pomoci (jaké mít cíle, metody...), jak plánovat kurzy první pomoci (délka kurzu, počet účastníků, scénář...), jak organizovat nácviky a simulace, základy maskování, jak výuku upravit pro různé věkové kategorie účastníků či třeba základy krizové intervence.
 • Druhý díl příručky se pak věnuje tzv. tématům doplňkovým (pokročilejším) a jejich výuce.   Naleznete zde zpracována např. témata otravy, alergie, cukrovka, úraz hlavy, dopravní nehoda apod. Z metodické (pedagogicko-didaktické) problematiky zde nalezente zpracovány tipy pro lektory ve výuce obecně (např. jak pracovat s tabulí), jak dělat nácviky volání na tísňové linky ("jak dělat dispečera") a odpovědi na to, jaké komplikace při výuce první pomoci mohou nastat (a hlavně jak je zvládnout).
 • Vzhledem k významu prevence jsme se snažili i o to, aby na vybraných místech příručky obsahovaly i rady a doporučení, jak se nebezpečným situacím vyhýbat. Tyto informace mohou být pedagogy využity např. v rámci školení bezpečnosti práce či poučení v rámci školních výletů, škol v přírodě, exkurzí či před prázdninovými dny.

Jak šel čas...

Původní vzhled příruček
Původní vzhled příruček
 • První příručka vznikla v roce 2013 jako součást materiálů zveřejněných v rámci projektu FRVŠ 640/2013 "Inovace předmětu První pomoc ve škole" na PřF UK a byla zaměřena především na výuku základních témat z oblasti první pomoci (např. bezpečnost, přístup k bezvědomí a kontrola dechu, resuscitace, dušení a volání na tísňové linky).
 • V roce 2015 pak vznikl jako součást závěrečné práce doplňujícího pedagogického studia druhý díl příručky s názvem "Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat". Příručka obsahově, tematicky i svojí strukturou navazovala na první metodickou příručku a věnovala se především pokročilejším tématům (např. alergie, otravy, popáleniny...).

Aktuální verze

 • Vzhledem k dynamickému vývoji v problematice první pomoci (a rovněž v oblasti její výuky a didaktických postupů) jsme se rozhodli obě příručky zrevidovat, aktualizovat a doplnit tak, aby co nejucelenější formou poskytovaly vhodnou oporu pro kohokoliv, kdo by se chtěl věnovat výuce první pomoci, se zacílením na učitele či studenty učitelství. Uváděné informace a pokyny vychází z oficiálních pokynů k poskytování první pomoci ("Guidelines 2015"). Tyto postupy jsme rozšířili či mírně upravili na základě našich mnohaletých zkušeností s výukou první pomoci na základních, středních či vysokých školách a z kurzů pro širokou veřejnost tak, aby informace byly lépe uchopitelné a aplikovatelné ve školní praxi (například s ohledem na věk a složení cílové skupiny).

 • Zachovali jsme proto rozložení do 2 samostatných dílů, které na sebe navazují. Příručky jsou koncipovány tak, aby obsažené informace mohli pedagogové využít dle vlastního uvážení. Ať už jako náplň výuky ("co a jak učit"), anebo třeba jen v rámci samostudia jako zopakování si vybraných teoretických základů a orientaci v aktuálně doporučovaných postupech. U pokročilejších témat, na která obvykle na krátkých kurzech nezbývá prostor (a ve školním prostředí bohužel už vůbec ne), jsme se snažili, aby informace bylo možné využít např. jako podklady pro zodpovězení dotazů žáků, případně aby bylo možné vybraná témata zařadit do výuky jako krátké (několikaminutové) rozšíření a doplnění při probírání základních stavů či v rámci simulací.

Pokud tedy máte o naši příručku zájem, velice rádi Vás uvidíme mezi účastníky zmíněných kurzů, kde příručku zdarma obdržíte. Podrobnosti (např. o aktuálně vypsaných kurzech) lze nalézt na odkazech níže.

PRVNÍ POMOC:
METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU I

Autoři: Mgr. Radim Kuba a kol.
© Radim Kuba a kolektiv, Praha 2021
© Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
ISBN: 978-80-7444-084-7

Co obsahuje první díl příručky?

Titulní strana 1. dílu příručky
Titulní strana 1. dílu příručky
 • Jak je zmíněno výše první díl metodické příručky se zaměřuje na základní akutní, život ohrožující stavy (bezpečnost, kontrola vědomí a dýchání, resuscitace, zástava masivního krvácení apod.), ale obsahuje i témata rozšiřující (např. dušení, bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda).
 • Z pedagogicko-didaktické problematiky pak zahrnuje informace o tom, jak např. první pomoc zařadit do výuky ve škole, jaké jsou aktuální trendy ve výuce laické první pomoci (jaké mít cíle, metody...), jak plánovat kurzy první pomoci (délka kurzu, počet účastníků, scénář...), jak organizovat nácviky a simulace, základy maskování, jak výuku upravit pro různé věkové kategorie účastníků či třeba základy krizové intervence.
Ukázka z 1. dílu příručky
Ukázka z 1. dílu příručky
Ukázka z 1. dílu příručky - témata "Úvod a závěr kurzu" a "Cévní mozková příhoda"
Ukázka z 1. dílu příručky - témata "Úvod a závěr kurzu" a "Cévní mozková příhoda"

Jak příručku získat?

  • První díl metodická příručka je základní studijní oporou kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci I)", který má akreditaci MŠMT. Kurz je vyučován pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie PřF UK a je určený pro všechny, kteří se chtějí o výuce první pomoci dozvědět bližší informace. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale kurz obsahuje i metodické pasáže, např. jak první pomoc učit a jak využívat tuto příručku.

  • Pokud tedy máte o naši příručku zájem, velice rádi Vás uvidíme mezi účastníky zmíněného kurzu, kde příručku zdarma obdržíte. Podrobnosti (např. o aktuálně vypsaných kurzech) lze nalézt na:

PRVNÍ POMOC:
METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU II

Autoři: Mgr. Radim Kuba a kol.
© Radim Kuba a kolektiv, Praha 2021
© Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Co obsahuje druhý díl příručky?

Titulní strana 2. dílu příručky
Titulní strana 2. dílu příručky
 • Jak je zmíněno výše druhý díl metodické příručky se zaměřuje tzv. témata doplňková (pokročilejší) a jejich výuku. Naleznete zde zpracována např. témata otravy, alergie, cukrovka, úraz hlavy, dopravní nehoda apod. Z metodické (pedagogicko-didaktické) problematiky zde nalezente zpracovány tipy pro lektory ve výuce obecně (např. jak pracovat s tabulí), jak dělat nácviky volání na tísňové linky ("jak dělat dispečera") a odpovědi na to, jaké komplikace a rizika při výuce první pomoci mohou nastat (a hlavně jak je zvládnout).
Ukázka z 2. dílu příručky.
Ukázka z 2. dílu příručky.
Ukázka z 2. dílu příručky - téma "AED"
Ukázka z 2. dílu příručky - téma "AED"

Jak příručku získat?

  • Druhý díl metodické příručky je základní studijní oporou kurzu "První pomoc pro pedagogy II (Didaktika první pomoci II)", který má akreditaci MŠMT. Kurz je vyučován pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie PřF UK a je určený pro absolventy kurzu  "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci I)". 

  • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků (včetně maskování a vedení tísňového volání). Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci a nácvikům jejich výuky. Probereme, co vše by v jednotlivých tématech mělo zaznít a vytvoříme pro to vše "podklady" (které si pak účastníci odnesou a mohou v praxi používat).
  • Pokud tedy máte o naši příručku zájem, velice rádi Vás uvidíme mezi účastníky zmíněného kurzu, kde příručku zdarma obdržíte. Podrobnosti (např. o aktuálně vypsaných kurzech) lze nalézt na: