Materiály - publikace

"PRVNÍ POMOC"

Výuka základních i nadstandardních témat

(metodická příručka pro pedagogy)

Autoři: Mgr. Radim Kuba a kol.                      Rok vydání: 2017

O co se jedná?

Titulní strana příručky
Titulní strana příručky
 • Jedná se o ucelenou příručku, prostřednictvím které chceme přispět k rozšíření výuky první pomoci založené na nejnovějších poznatcích a doporučeních na různých stupních českých škol i mimo ně. Aktuální publikace vznikla sloučením dvou samostatných metodických příruček pro výuku první pomoci, které v naší skupině v uplynulých letech vznikly.
 • První příručka vznikla v roce 2013 jako součást materiálů zveřejněných v rámci projektu FRVŠ 640/2013 "Inovace předmětu První pomoc ve škole" na PřF UK a byla zaměřena především na výuku základních témat z oblasti první pomoci (např. bezpečnost, přístup k bezvědomí a kontrola dechu, resuscitace, dušení a volání na tísňové linky).

 • V roce 2015 pak vznikl jako součást závěrečné práce doplňujícího pedagogického studia druhý díl příručky s názvem "Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat". Příručka obsahově, tematicky i svojí strukturou navazovala na první metodickou příručku a věnovala se především pokročilejším tématům (např. alergie, otravy, popáleniny...). V roce 2017 pak byly příručky sloučeny do kompaktiního celku s jednotnou grafikou i strukturou.
Ukázka z příručky - téma AED
Ukázka z příručky - téma AED

Co příručka obsahuje?

  • Vzhledem k dynamickému vývoji v problematice první pomoci (a rovněž v oblasti její výuky a didaktických postupů) jsme se rozhodli obě příručky zrevidovat, aktualizovat a doplnit tak, aby co nejucelenější formou poskytovala vhodnou oporu pro kohokoliv, kdo by se chtěl věnovat výuce první pomoci, se zacílením na učitele či studenty učitelství. Uváděné informace a pokyny vychází z oficiálních pokynů k poskytování první pomoci ("Guidelines 2015"). Tyto postupy jsme rozšířili či mírně upravili na základě našich mnohaletých zkušeností s výukou první pomoci na základních, středních či vysokých školách a z kurzů pro širokou veřejnost tak, aby informace byly lépe uchopitelné a aplikovatelné ve školní praxi (například s ohledem na věk a složení cílové skupiny).

  • Příručka je koncipována tak, aby obsažené informace mohli pedagogové využít dle vlastního uvážení. Ať už jako náplň výuky ("co a jak učit"), anebo třeba jen v rámci samostudia jako zopakování si vybraných teoretických základů a orientaci v aktuálně doporučovaných postupech. U pokročilejších témat, na která obvykle na krátkých kurzech nezbývá prostor (a ve školním prostředí bohužel už vůbec ne), jsme se snažili, aby informace bylo možné využít např. jako podklady pro zodpovězení dotazů žáků, případně aby bylo možné vybraná témata zařadit do výuky jako krátké (několikaminutové) rozšíření a doplnění při probírání základních stavů či v rámci simulací.

  • Vzhledem k významu prevence jsme se snažili i o to, aby na vybraných místech příručka obsahovala i rady a doporučení, jak se nebezpečným situacím vyhýbat. Tyto informace mohou být pedagogy využity např. v rámci školení bezpečnosti práce či poučení v rámci školních výletů, škol v přírodě, exkurzí či před prázdninovými dny.

Ukázka z příručky - téma "Úrazy páteře"
Ukázka z příručky - téma "Úrazy páteře"

Jak příručku získat?

  • Předložená metodická příručka je základní studijní oporou kurzu "První pomoc pro pedagogy ‒ aneb jak ji poskytovat a jak ji učit". Kurz je vyučován pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie PřF UK a je určený pro všechny, kteří se chtějí o výuce první pomoci dozvědět bližší informace. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale kurz obsahuje i metodické pasáže, např. jak využít prvky zážitkové pedagogiky ve výuce první pomoci, jak přizpůsobit látku pro žáky, jaká témata probírat (a jak moc podrobně), jaká jsou specifika různých věkových skupin účastníků kurzů, ale také základy krizové intervence či třeba pomůcky vhodné pro výuku první pomoci.

  • Pokud tedy máte o naši příručku zájem, velice rádi Vás uvidíme mezi účastníky zmíněného kurzu, kde příručku zdarma obdržíte. Podrobnosti (např. o aktuálně vypsaných kurzech) lze nalézt na: