cs

Materiály pro samostatnou práci žáků

a) O co se jedná?

Didaktické materiály, které mohou žáci samostatně vyplňovat např. v době, kdy se pedagog věnuje části žáků při praktických nácvicích. Cvičení jsou určena pro opakování probrané látky a následné společné zkontrolování. Celkem byly vytvořeny 4 pracovní listy, které zahrnují seřazovačky, šestisměrky, doplňovačky a další typy úloh. Tyto materiály vznikly jako součást magisterské diplomové práce Mgr. Zdeňky Hubínkové (školitel Mgr. Radim Kuba).

b) Podrobný popis

Počet úloh: Vytvořeny byly celkem 4 pracovní listy s 9 různými typy úloh (celkem tedy 36 cvičení).

Témata: Obsahově jsme do PL vybrali témata dle aktuálních doporučení pro výuku první pomoci (tj. bezpečnost; volání tísňových linek; kontrola vědomí a dýchání; resuscitace (oživování); masivní krvácení; dušení cizím tělesem; podezření na úraz páteře; popáleniny; bolesti na hrudi (infarkt); cévní mozková příhoda (mrtvice)).

Typy úloh: Celkem se jednalo o 9 kategorií úloh - jednalo se o: 1. seřazovačky, 2. vícesměrky, 3. doplňovačky, 4. tvrzení, 5. obrázky, 6. kvíz, 7. modelové situace, 8. spojovačky a 9. přesmyčky.

Proces přípravy: Pracovní listy byly konzultovány s pedagogy a odbornými lektory se specializací v oblasti první pomoci. Materiály byly následně oveřeny  na vozrku 86 žáků z 8. třídy. Tito žáci prošli nejprve výukou první pomoci a poté byly navržené pracovní listy využity jako opakování a upevnění nabytých znalostí. Vyhodnocení pomocí evaluačního dotazníku ukázalo, že všechny pracovní listy byly žáky hodnoceny jako vhodné a odpovídající. Žáci také vyjádřili relativně vysokou míru spokojenosti a zábavnosti s použitými pracovními listy. Podrobnější analýza hodnocení jednotlivých úloh ukázala, že tyto úlohy jsou srozumitelné, adekvátně náročné a zároveň zábavné. Existuje mírná variabilita v hodnocení jednotlivých úloh, což umožňuje pedagogům volit úlohy s ohledem na různé parametry podle potřeb žáků.

Autorské řešení: Je uvedeno níže ke stažení. U jednotlivých úloh je uveden průměrný čas potřebný k vyplnění úloh (na základě evaluačního dotazníku žáků). Rovněž je uvedena hodnota průměrné náročnosti  úlohy a v závorce pak hodnota průměrné náročnosti za všechny úlohy daného typu. 

Bližší informace o připravě materiálů a jejich ověření v praxi naleznete v původní diplomové práci Mgr. Zdeňky Hubínkové zde.

c) Doporučení k použití

Vytvořené úlohy byly ověřeny na žácích 8. třídy, nicméně věříme, že mají vysoký potenciál pro využití ve výuce žáků na celém druhém stupni základní školy. Některé úlohy, jako například ty s obrázky, by mohly být vhodné i pro žáky prvního stupně ZŠ. U těchto mladších žáků by bylo vhodné umožnit řešení úkolů ve skupinách, což by podpořilo jejich spolupráci a zapojení. Naopak náročnější úlohy by mohly být využity u žáků na středních školách, kde by mohly posloužit k prohloubení znalostí v oblasti první pomoci.

Je klíčové, aby pedagogové při výběru konkrétních úloh přihlédli k úrovni znalostí a schopností svých žáků. Výběr úloh by měl být uzpůsoben specifickým potřebám a schopnostem třídy. Přizpůsobení výběru úloh umožní efektivnější a přesnější výuku první pomoci v souladu s aktuálními schopnostmi a dovednostmi žáků.

Efektivní výuka první pomoci si vyžaduje, aby pedagog byl dobře odborně vybaven. To zahrnuje nejen jeho vlastní schopnost poskytovat první pomoc, ale také kompetence v oblasti didaktiky první pomoci. V posledních letech prošla výuka první pomoci zásadními změnami, což zahrnuje nejen formu výuky, ale také obsah témat a postupů, které by měly být výukou pokryty. Při používání uvedených materiálů předpokládáme, že pedagog bude mít dostatečnou kompetenci v této oblasti. Dosažení potřebných znalostí a dovedností může být zajištěno prostřednictvím účasti na kurzech v rámci Systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V této souvislosti jsou obzvláště vhodné kurzy zaměřené na didaktiku první pomoci, které pokrývají nejen základní postupy záchrany života, ale také se věnují metodickým a didaktickým aspektům výuky první pomoci. Je však důležité zdůraznit, že absolvování kurzů zaměřených výhradně na poskytování první pomoci nepovažujeme za dostatečnou přípravu.

d) Stažení

Níže jsou ke stažení všechny 4 pracovní listy i jejich autorská řešení.