cs

Absolventské práce

Titul Bc. (2012):

"Sourozenecké konstelace a jejich vliv na osobnost člověka"

 • Školitel: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
 • Abstrakt práce:

"Práce poskytuje základní vhled do problematiky pořadí narození a pojednává o jeho vlivu na osobnost člověka. Do kontextu je rovněž zasazen význam rané ontogeneze člověka, jsou nastíněny základní příčiny vzniku odlišností mezi sourozenci a jejich možné vysvětlení z ekologicko-evolučního hlediska. Zdůrazněny jsou také faktory, které projev sourozeneckých konstelací mohou ovlivnit. Formou obecných charakteristik jedináčků, prvorozených a později narozených jedinců shrnuje práce poznatky odborníků s psychologickou praxí. Jejich závěry jsou následně konfrontovány s výsledky vybraných studií, které byly provedeny. Zaměřuje se především na rozdíly v osobnostních vlastnostech, na manželský a partnerský život jedince a na studijní schopnosti."

 • Text práce ke stažení:

Titul Mgr. (2015):

"Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců"


 • Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
 • Abstrakt práce:

"Biologické a sociální faktory determinují osobnost člověka. Jedním z velmi významných faktorů je pořadí narození jedince a vliv okolí z toho vyplývající. V ČR je nedostatek studií z této problematiky, což značně komplikuje praktickou využitelnost poznatků. Ve studii jsme se zaměřili na vliv věkového odstupu mezi sourozenci a vliv pohlaví na projevy pořadí narození v oblasti vzdělání. Provedli jsme analýzu zastoupení jednotlivých pořadí narození mezi studenty biologie na PřF UK. Bylo zjištěno významně vyšší zastoupení prvorozených jedinců v porovnání s běžnou populací. Výsledky byly porovnány se souborem studentů z devadesátých let. Byl zjištěn mírný pokles v zastoupení prvorozených od devadesátých let. Zjistili jsme také výrazný vliv věkového odstupu a pohlaví respondenta i sourozenců na výsledné efekty. Se snižujícím se věkovým odstupem mezi sourozenci dochází ke zvýšení podílu prvorozených jedinců. Vliv věkových odstupů a pohlaví se projevil i v případě explorace dat z oblasti osobnostních rysů. Pro některé analýzy byl vzorek osob příliš malý a bylo by proto vhodné se problematice nadále věnovat a ověřit výsledky na větším souboru respondentů."

 • Text práce ke stažení:

Závěrečná práce CŽV:

"Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat"

 • Školitel: Mgr. Radka Marta Dvořáková
 • Abstrakt práce:

"Závěrečná práce se zabývá problematikou výuky první pomoci. Hlavním cílem je vytvořit metodickou příručku, která by představovala studijní a výukovou oporu pro pedagogy základních a středních škol. Zatímco pro výuku akutních, život ohrožujících stavů (resuscitace, přístup k člověku v bezvědomí, zástava masivního krvácení) existuje již větší množství literatury či přímo příprav na vyučování, u pokročilejších témat tomu tak není. Přesto právě témata jako alergie či lehčí úrazy jsou něčím, s čím se žáci běžně setkávají. Metodická příručka pro výuku nadstandardních témat představuje především shrnutí nejdůležitějších informací v tomto ohledu. Bylo by vhodné vytvořit více podobných materiálů, které by pedagogové v různých stupních vzdělávání měli k dispozici a jich využít např. jako podkladu pro zvídavé dotazy žáků."

 • Text práce ke stažení

Titul Ph.D.:

"Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka"

 • Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
 • Anotace práce:

"Vliv prostředí obecně je velmi silným faktorem, který utváří fenotyp experimentálních zvířat i volně žijících živočichů. S analogickými mechanismy jako u živočichů se setkáme i u člověka. Rodinné prostředí formuje jako nejsilnější epigenetický faktor jak povahové, tak fyziologické rysy člověka. Pro člověka je rodina a její působení základním prostředím, které vytváří a determinuje psychické a fyzické vlastnosti jedince, a to jak na vědomé, tak nevědomé úrovni. Tato ovlivnění se pak přímo promítají do života jedince a ovlivňují biologii člověka i celý jeho život. Tento projekt si klade za cíl prozkoumat dynamiku vlivu věkového rozestupu mezi sourozenci, a to formou verifikace vybraných hypotéz z oblasti osobnostních rysů, sexuálních strategií, řešení morálních dilemat a také morfologických a fyziologických změn v souvislosti s rodinnými konstelacemi. Projekt je svým charakterem výrazně interdisciplinární, propojující široké spektrum znalostí z přírodovědných i humanitních oborů. Získávání nových poznatků a jejich statistické zhodnocení bude probíhat pomocí naší nové unikátní metody využívající věkového rozestupu sourozenců a dalších faktorů ovlivňujících rodinné konstelace. Projekt bude navazovat na naše předchozí výzkumy. Publikace a další výstupy z projektu rovněž poskytnou kvalitní vědecké podklady, které by mohly být využity odborníky pro praktické aplikace (psychologie, manželská a párová terapie, problematika rodičovství)."


 • Řešeno od 2015